Asiantuntijapalvelut

CAG toimii neuvonantajana liiketoimintasuunnitelmien laadinnassa, kannustinjärjestelmien rakentamisessa ja arvonmäärityksissä. Myös sukupolvenvaihdokset kuuluvat osaamisalueisiimme.

Liiketoimintasuunnitelmat ja portfolioanalyysit

LiiketoimintasuunnitelmaKirjallinen liiketoimintasuunnitelma on asiakasyritykselle sekä sisäinen että ulkoinen työkalu. Sisäisessä käytössä liiketoimintasuunnitelma yhdistää yrityksen johdon näkemykset ja mahdollistaa strategioiden objektiivisen vertailun. Ulkoisessa käytössä liiketoimintasuunnitelma toimii pohjana rahoitusmuistion ja myyntiesitteen laatimiselle tilanteissa joissa yrityksen liiketoimintaa on tarkoituksenmukaista viestiä kolmansille osapuolille.

Portfolioanalyysillä tarkoitetaan yrityksen eri liiketoimintojen analysointia ja sopivuutta kokonaisuuteen. Portfolioanalyysit ovat yritysten johdon työkalu kokonaisvaltaisessa, johdonmukaisessa ja arvoa kehittävässä johtamisessa.

Arvonmääritykset

Arvonmääritys on keskeinen osa yritysjärjestelyä, rahoitusjärjestelyä ja liiketoiminnan kehittämistä. Arvonmääritys laaditaan useilla eri menetelmillä luotettavuuden varmistamiseksi. Tavallisesti kriittisten arvoon vaikuttavien tekijöiden suhteen suoritetaan herkkyysanalyysi, joka on olennaista esimerkiksi yritysjärjestelyssä.

Kannustinjärjestelmät

Kannustinjärjestelmän tulee olla tavoitteiden ylittävästä saavutuksesta palkitseva, motivoiva, sitouttava, yksiselitteinen ja helposti seurattavissa. Järjestelmään valitaan omistajien tavoitteiden ja henkilökunnan motivoimisen kannalta sopivat instrumentit (esim. osakkeet, optiot ja käteinen) ja strategiaa tukevat tavoitteet.Etuovi-valmis

Asiantuntijalausunnot ja Corporate Governance

Asiantuntijalausuntoja (fairness opinion, second opinion) annetaan erityisesti arvonmäärityksistä ja kannustinjärjestelmistä. Corporate Governance –järjestelmä on hallintomalli, jossa määritellään yrityksen omistajien, hallituksen ja toimivan johdon väliset raportointi- ja vastuukysymykset.

Hallitut sukupolvenvaihdokset

Hallittu sukupolvenvaihdos on suunnitelmallisesti toteutettu prosessi. Toteutus saattaa kestää useita vuosia suunnittelun aloittamista. Sukupolvenvaihdoksen haasteisiin voidaan varautua rakentamalla riittävän ajoissa koko yrityksen kattava liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma luo pohjan rahoitustarpeen arvioinnille ja arvonmääritykselle, yrityksen johtamiseen tarvittavien resurssien kartoittamiselle, verosuunnittelulle sekä toteutuksen rakenne- ja aikataulusuunnittelulle.

Hallitussa sukupolvenvaihdoksessa avainkysymyksena on jatkajan tai jatkajien “kelpoisuus” ja halu sukupolvenvaihdokseen. Lisäksi on oltava luontaiset edellytykset kannattavalle liiketoiminnalle. Väkisin toteutettuna sukupolvenvaihdoksen sijaan voidaan päätyä myyntiin ulkopuolisille.

Katso referenssimme