Skenaariotyöskentely auttaa tulevaisuuden epävarmuuden hallinnassa

Neuvonantopalvelut

Skenaarioiden avulla parannetaan yrityksen kykyä reagoida muutoksiin

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi ennakoida. Monella alalla tulevaisuuden näkymät ovat varsin sumuiset, eikä ole mahdollista tietää, miltä maailma näyttää vuoden, kahden tai kymmenen vuoden kuluttua. Yrityksen pitäisi kuitenkin pystyä suunnittelemaan toimintaansa myös pitkällä tähtäimellä. Tulevaisuuden suunnittelun apuna voidaan käyttää skenaariotyöskentelyä.

Skenaarioiden avulla tulevaisuutta voidaan ennakoida, ja näin parantaa yrityksen mahdollisuuksia reagoida muutoksiin. Skenaariotyöskentely tarkoittaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien rakentamista historia- ja nykytietojen sekä vallitsevien trendi- ja megatrenditietojen pohjalta.

Megatrendit kuvaavat pitkäkestoisia, suuria ja hitaasti muuttuvia ja usein toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä, jotka eivät muutu hetkessä. Lue lisää megatrendeistä: Sitra / Megatrendit.

Vaihtoehtoisia kehityskulkuja voidaan laatia vastaamalla ”mitä jos?” -kysymykseen useamman kerran. Työskentelyssä keskitytään yleensä todennäköisimpiin kehityskulkuihin, mutta on tärkeää kiinnittää huomiota myös sellaisiin muutostekijöihin, joiden todennäköisyyttä pidetään pienenä, mutta jotka toteutuessaan ovat seurauksiltaan merkittäviä.  Tällaisiin ”mustiin joutseniin” varautuminen on riskienhallintaa, jossa eri skenaarioiden kohdalla kysytään, onko yrityksellä varaa kantaa riskin toteutumisen seuraukset vai pitääkö ennalta tehdä toimia, joilla seurausten vaikutuksia voidaan minimoida. Tällaisia mustia joutsenia ovat olleet esim. Neuvostoliiton hajoaminen, New Yorkin terrori-iskut, SARS, finanssikriisit ja viimeisimpänä koronakriisi.

Skenaariotyöskentely on osa strategista suunnittelua

Eri skenaarioissa yrityksellä on useita toimintavaihtoehtoja. Kun yrityksen liiketoiminta on mallinnettu taloudellisesti, voidaan simuloida eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen sekä tätä kautta kovenantteihin, reittaukseen ja yrityksen rahoituskelpoisuuteen. Simuloinnin perusteella voidaan valita toimintavaihtoehdot, jotka antavat parhaan lopputuloksen kussakin tilanteessa, ja laatia suunnitelmat vaihtoehtojen toteuttamiseksi.

Skenaarion toteutuessa yrityksellä on valmiudet reagoida nopeasti, mikä lisää yrityksen kilpailukykyä muuttuvassa ympäristössä.

Skenaariotyöskentely on strategista ennakoimista ja sen avulla voidaan myös testata ja päivittää nykyistä strategiaa. Yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia voidaan punnita eri skenaariovaihtoehtojen valossa ja kehittää tarvittavia osa-alueita.

Skenaariotyöskentely toimii pitkän aikavälin kehittämisen apuna, se ei ole kriisityökalu. Suunnitelmien on oltava valmiina, kun kriisiin joudutaan. Skenaariotyöskentely auttaa kriisissä näkemään horisontin taakse, kriisin jälkeiseen aikaan ja on varmistamassa yritysten jatkuvuutta ja menestystä tulevaisuudessa.

Skenaariotyöskentely toimii parhaiten jatkuvana prosessina. Kertaluonteisenakin se avaa yritykselle uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja toiminnan suunnitteluun. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että ympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Skenaarioprosessi tulisikin toistaa tai ainakin tärkeimmät skenaariot päivittää aina ympäristön muuttuessa, jotta skenaariot ja niistä johdetut suunnitelmat pysyvät ajan tasalla.

Asiantuntijamme auttavat yritystäsi luomaan systemaattisen skenaarioanalyysin päätöksentekosi tueksi.

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8