Rahoitus­järjestelyt

Rahoitusrakenteen optimointi

Teemme huolellisen rahoitusanalyysin, jonka perusteella autamme sinua määrittelemään yrityksesi rahoitustarpeet ja päättämään yrityksellesi parhaiten sopivat rahoitusinstrumentit.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Autamme sinua hankkimaan omaa pääomaa useista eri lähteistä, kuten buyout- ja venture capital-sijoitusrahastoista, bisnesenkeleiltä, eläkerahastoilta, sijoitusyhtiöiltä ja yhtiön operatiiviselta johdolta. Lisäksi autamme yrityksesi arvonmäärityksessä, jonka toteuttamisessa noudatetaan alan kansainvälisiä käytäntöjä.

Velkarahoitus

Autamme velkarahoituksen saannissa hyödyntäen kattavaa verkostoamme ja hyviä rahoittajasuhteitamme. Toteuttamamme rahoitusratkaisut sisältävät monenlaisia velkainstrumentteja: vakuudellista seniorlainaa, juniorlainaa tai näiden yhdistelmää.

Väli- ja siltarahoitus

Autamme sinua valitsemaan ja löytämään välirahoitusinstrumentteja, jotka sisältävät sekä oman että vieraan pääoman ominaisuuksia. Autamme turvaamaan liiketoimintasi jatkumisen etsimällä siltarahoituksen tilapäisen rahoitusvajeen täyttämiseen.

Joukkorahoitus

Autamme sekä oman että vieraan pääoman ehtoisen joukkorahoituksen järjestämisessä. Lisäämme uskottavuutta ja autamme herättämään sijoittajien mielenkiinnon hankettasi kohtaan. Tarjoamme luotettavan ja objektiivisen ulkopuolisen näkemyksen liiketoimintaasi liittyvästä potentiaalista.

Julkinen rahoitus

Tarjoamme neuvonantoa julkisten tahojen tarjoamiin rahoitusinstrumentteihin liittyen ja autamme valitsemaan ja hakemaan niistä yrityksellesi sopivimpia. Meillä on asiantuntemusta sekä kotimaisista (esim. Tesi, Business Finland, Finnvera, ELY-keskukset) että EU:n tarjoamista rahoitusinstrumenteista (esim. EAKR ja ESIR).

Taloudellinen neuvonanto

Taloudellinen mallinnus

Autamme sinua muodostamaan tarkempia taloudellisia ja strategisia suunnitelmia kartoittamalla liiketoimintaasi vaikuttavat tärkeimmät muuttujat. Laadimme herkkyysanalyysejä avainmuuttujilla ja mallinnamme niiden vaikutuksen tuloksentekokykyyn, taserakenteeseen ja liiketoiminnan arvoon.

Pääomarakenteen optimointi

Autamme sinua saavuttamaan optimaalisen taserakenteen, joka parantaa yrityksesi luottoluokitusta ja rahoituksen saatavuutta.

Käyttöpääoman optimointi

Autamme sinua vapauttamaan käyttöpääomaa yrityksen sisäisillä toimenpiteillä, arvioimme kriittisesti yrityksesi kykyä tuottaa positiivista kassavirtaa ja opastamme ulkopuolisten rahoitusinstrumenttien käyttöön maksuvalmiuden parantamiseksi.

Hankeselvitys

Arvioimme hankkeesi elinkelpoisuuden ja autamme tekemään päätöksen hankkeen käynnistämisestä tärkeissä investoinneissa ja projekteissa. Laadimme syvällisen analyysin, jossa huomioidaan niin organisatoriset, taloudelliset ja tekniset kuin markkinoihin liittyvät näkökulmat.

Independent business review (IBR)

Tarjoamme objektiivisen, ulkopuolisen analyysin liiketoiminnastasi tyypillisesti pankkeja tai muita rahoittajia varten. Analysoimme yrityksesi strategiaa, resursseja ja osaamista sekä markkinanäkymiä ja tulevaisuuden ennusteita tavoitteena tunnistaa yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit.

Rahoitusmuistio

Autamme laatimaan ammattimaisen ja uskottavan rahoitusmuistion, jolla viestitään sijoittajille ja rahoittajille yrityksesi rahoituskelpoisuudesta. Rahoitusmuistio pohjautuu yrityksen ja liiketoiminnan huolelliseen analysointiin. Muistiomme laaditaan kansainvälisiä markkinakäytäntöjä noudattaen.

Strateginen neuvonanto

Konsernistrategia

Autamme määrittelemään konsernin arvoa kasvattavan strategian seuraavien kysymysten avulla:

  1. Liiketoimintaportfolio – Missä liiketoiminnoissa olemme mukana?
  2. Ohjausmalli – Miten luomme arvoa liiketoiminnoille?
  3. Kontrolli – Miten kontrolloimme liiketoimintoja?

Liiketoimintastrategia

Autamme määrittelemään yrityksen arvoa kasvattavan liiketoimintastrategian seuraavien kysymysten avulla:

  1. Liikeidea – Missä toimimme?
  2. Strateginen asema – Miten voitamme?
  3. Organisaatiosuunnitelma – Miten toimimme?

Riippumaton strategian analyysi

Autamme sinua tekemään parempia strategisia päätöksiä tuottamalla markkinoihin, asiakkaisiin, kilpailijoihin, organisaatioon ja talouteen liittyvää, riippumatonta ja tosiasioihin pohjautuvaa informaatiota.

Organisaatiosuunnittelu

Autamme sinua kehittämään innovatiivisen liiketoimintamallin, joka uudistaa markkinoita. Lisäksi autamme suunnittelemaan toimintamallin, joka mahdollistaa strategian tehokkaan toteuttamisen.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät & palkitseminen

Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivan hallinto- ja ohjausjärjestelmän. Lisäksi autamme luomaan palkitsemisjärjestelmän, joka yhtenäistää työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja yrityksen arvon kasvattamisen.

Liiketoiminnan muutokset

Olemme tukenasi liiketoiminnan kriittisissä muutoksissa, jotka auttavat toteuttamaan yrityksesi strategiaa. Autamme muutosten suunnittelussa, ohjauksessa ja toteutuksessa.

Yritys­järjestelyt

Yritysjärjestelyprosessin hallinta

Hoidamme ammattimaisesti koko yritysjärjestelyprosessin hallinnan: tavoitteiden asettaminen ja strateginen arviointi, dokumentointi, datahuoneen hallinta, due diligence, yrityskaupan jälkeinen integrointi tai divestointi.

Ostostrategia ja ostokohteiden etsintä

Autamme sinua muodostamaan yritysstrategiaasi tukevan ostostrategian, jolla varmistetaan yrityksen kasvu ja maksimoidaan yrityksen arvo. Ostostrategian perusteella etsimme ja analysoimme potentiaalisimmat ostokohteet.

Arvonmääritys ja fairness opinion

Laadimme arvonmäärityksiä eri tarkoituksiin: yrityskauppatilanteissa ostajille tai myyjille, pankeille ja muille rahoittajille tai yrityksen sisäiseen käyttöön. Analysoimme liiketoiminnan ja sen toimintaympäristön ottaen huomioon liiketoimintaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Kaupallinen due diligence

Analysoimme ostokohteesi strategian, toiminnot, taloudellisen aseman, riskit ja mahdollisuudet sekä arvioimme tulevaisuuden ennusteet organisaatio ja sen toimintaympäristö huomioiden. Lisäksi koordinoimme juridisen, verotuksellisen, taloudellisen ja teknisen due diligence –prosessin puolestasi.

Divestointistrategia

Autamme sinua arvioimaan ja kirkastamaan konsernistrategiaasi, päättämään optimaalisesta liiketoimintaportfoliosta ja divestoimaan toiminnot, jotka eivät enää tue yrityksen arvon luontia. Maksimoimme divestoinnista saatavan hyödyn valitsemalla ostajat, joille kohde tuottaa eniten arvoa.

Yrityskaupan jälkeinen integraatio

Tarjoamme strategista integraatiosuunnittelua heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Asiantuntijamme auttavat kartoittamaan integraatioon liittyvät riskit ja välttämään niitä, jotta pystyt säilyttämään ostetun kohteen arvon ja kasvattamaan uuden kokonaisuuden arvoa.

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Bulevardi 6 C
(sisäänkäynti Yrjönkatu 7 C)
00120 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8

Koronapalveluihimme liittyen otathan yhteyttä ensisijaisesti seuraaviin henkilöihin:

Heimo Hakamo
+358 40 097 6100
heimo.hakamo@cag.fi
Sari Haarala
+358 400 808 911
sari.haarala@cag.fi
Martin Krokfors
+358 40 042 4179
martin.krokfors@cag.fi
Jari Mäkilä
+358 40 524 0483
jari.makila@cag.fi