Neuvonantopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme taloudellista ja strategista neuvonantoa monenlaisissa tilanteissa. Meillä on useiden yritysten kanssa pitkäaikainen asiakassuhde, jossa asiantuntijamme toimivat yrityksen oman tiimin tukena ja keskustelukumppanina rahoitukseen ja strategiaan liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme työkaluja ja välineitä yrityksen analysointiin ja kehittämiseen.

Asiantuntijapalvelumme kattavat mm. erilaiset analyysit ja selvitykset, joita tarjoamme joko erillisinä palveluina tai osana laajempia järjestelykokonaisuuksia.

Taloudellinen mallinnus ja tulevaisuuden skenaariot

Autamme sinua muodostamaan tarkempia taloudellisia ja strategisia suunnitelmia kartoittamalla liiketoimintaasi vaikuttavat tärkeimmät muuttujat. Laadimme herkkyysanalyysejä avainmuuttujilla ja mallinnamme niiden vaikutuksen tuloksentekokykyyn, taserakenteeseen ja liiketoiminnan arvoon.

Lue lisää

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kiteyttää yrityksen koko liiketoiminta sekä jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Pääpaino on tulevan liiketoiminnan vaihtoehtojen laatimisessa ja analysoinnissa, riskien ja mahdollisuuksien analysoinnissa sekä liiketoiminnan numeerisessa mallintamisessa.

Lue lisää

Portfolioanalyysi

Portfolioanalyysi toimii strategisen suunnittelun välineenä konsernistrategiaa luotaessa. Lähes jokainen yritys muodostuu useammasta liiketoimintayksiköstä ja muodostaa siten portfolion. Autamme sinua arvioimaan, mitkä liiketoiminnat ovat lupaavia tulevaisuudessa, mihin panostetaan ja mistä luovutaan. Analyysin keskiössä ovat mahdollisuudet omistaja-arvon kasvattamiseen.

Lue lisää

Investointianalyysi

Arvioimme hankkeesi elinkelpoisuuden ja autamme tekemään päätöksen hankkeen käynnistämisestä tärkeissä investoinneissa ja projekteissa. Laadimme syvällisen analyysin, jossa huomioidaan niin organisatoriset, taloudelliset ja tekniset kuin markkinoihin liittyvät näkökulmat.

 

Lue lisää

Rahoitussopimusten, lainasalkkujen ja lainojenhoitokyvyn analysointi

Lainasalkkuanalyysi sisältää yrityksen rahoitussopimusten perusteellisen läpikäynnin. Analysoimme käytössä olevat rahoitusinstrumentit ja niiden ehdot; maturiteetit, hinnat, muut ehdot. Käymme läpi vakuudet ja sopimuksiin liittyvät kovenantit. Lainojenhoitokyvyn analyysissa laskemme asiakkaan tulevan lainojenhoitokyvyn joko yrityksen omien tai CAG:n laatimien ennusteiden pohjalta. Analyysi toimii välineenä, kun neuvotellaan rahoittajien kanssa yrityksen maksukykyyn perustuvasta lainojenhoito-ohjelmasta.

Lue lisää

Käyttöpääoman optimointi

Autamme sinua vapauttamaan käyttöpääomaa yrityksen sisäisillä toimenpiteillä, arvioimme kriittisesti yrityksesi kykyä tuottaa positiivista kassavirtaa ja opastamme ulkopuolisten rahoitusinstrumenttien käyttöön maksuvalmiuden parantamiseksi.

Arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys mielletään perinteisesti työkaluksi, jota tarvitaan vain yrityskauppatilanteissa. Arvonmääritystä voidaan kuitenkin hyödyntää yrityskauppatilanteen lisäksi hyvin moneen tarkoitukseen. Käyttötilanteita ovat mm. suuret investoinnit ja kehityshankkeet, rahoitusjärjestelyt, strategiavalinnat, sukupolvenvaihdokset, portfolioanalyysit, kannustinjärjestelmät, sijoitukset, fuusiot, diffuusiot, osakeantihinnoittelut ja vähemmistöjen lunastukset.

Lue lisää

Fairness / second opinion

Laadimme ns. fairness / second opinion -lausuntoja sekä yritysjärjestelyjen yhteydessä että muissa tilanteissa. Lausuntoa pyydetään usein arvonmäärityksestä, mutta niitä voidaan laatia myös esim. merkittävistä rahoitus- ja muista sopimuksista, kannustinjärjestelmistä, realisoinneista ja hankeselvityksistä.

Lue lisää

Kannustinjärjestelmät

Autamme sinua luomaan palkitsemisjärjestelmän, joka yhtenäistää työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja yrityksen arvon kasvattamisen. Suunnittelemme ja toteutamme räätälöidyn kannustinjärjestelmän, joka huomioi yrityksen tilanteen ja tukee strategian toteuttamista.

Toimiala- ja kilpailijaselvitykset

Laadimme toimiala-, markkina- ja kilpailija-analyyseja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Markkina- ja kilpailija-analyysimme toimivat päätöksenteon tukena, kun haluat laajentua uusille markkinoille, tuote-/palvelualueille tai uusiin asiakaskuntiin. Analyysi toimii pohjana myös sijoituskohteiden etsintään ja arviointiin sekä yrityskauppojen valmisteluun.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8