Portfolioanalyysi

Portfolioanalyysi toimii strategisen suunnittelun välineenä konsernistrategiaa luotaessa

Autamme määrittelemään konsernin arvoa kasvattavan strategian seuraavien kysymysten avulla:

  • Liiketoimintaportfolio – Missä liiketoiminnoissa olemme mukana?
  • Ohjausmalli – Miten luomme arvoa liiketoiminnoille?
  • Kontrolli – Miten kontrolloimme liiketoimintoja?

Yrityksen portfolionhallinnan merkitys korostuu epävarmoina aikoina

Liiketoiminnassa portfoliolla tarkoitetaan eri liiketoiminnoista koostuvaa ryhmää, johon organisaatio on investoinut tai jonka se omistaa. Yrityksen portfolio on voinut muodostua monesta eri syystä.

Epävarmoina aikoina yritysten johtajat tarvitsevat päätöksentekovälineitä, jotka auttavat heitä suunnistamaan haastavan ajanjakson läpi. Portfolioanalyysi on yksi yrityksen avainhenkilöiden käyttämä vakiintunut strategisen suunnittelun väline, joka mahdollistaa yhtiön tulevaisuuden rakentamisen kestävälle pohjalle muuttuvassa ympäristössä. Liiketoimintaa voidaan tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi orgaanisen kasvun kautta, nykyisen kapasiteetin täytöllä, yritysmyynneillä, yritysostoilla, tuotannon osittaisella lopettamisella ja eri yhteistyömuodoilla.

Tavoitteena omistaja-arvon kehittäminen

Portfolioanalyysin keskiössä on omistaja-arvon kehittäminen pitkällä aikavälillä. Analyysillä saadaan määriteltyä omistuksen arvo, jota voidaan verrata konsernin markkina-arvoon ja havaita mahdollinen lisäarvopotentiaali. Yleensä perinteiset mittarit, kuten ROI tai EPS, eivät ole sellaisenaan luotettavia arvonlisän mittareita.

Alla esitetyssä kuvassa organisaatio on esimerkinomaisesti jaettu pienempiin strategisiin liiketoimintayksiköihin (SBU), joita tarkastellaan erillisinä yksikköinä. Analyysillä saadaan määriteltyä omistuksen arvo, jota voidaan verrata konsernin markkina-arvoon ja havaita mahdollinen lisäarvopotentiaali.

Portfolioanalyysi luo pohjan portfoliostrategian määrittämiseen. Portfolioanalyysin avulla löydetään vastaus muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä liiketoimintayksiköt luovat eniten omistaja-arvoa?
  • Millä liiketoimintayksiköillä on rajoitettu arvontuottokyky ja mitkä voisivat olla potentiaalisia divestointikohteita?
  • Minkälainen yksiköiden välinen strategiayhdistelmä tuo eniten lisäarvoa?
  • Missä määrin yritys voi rahoittaa ehdotettua strategiaa tulorahoituksella, ja missä määrin tarvitaan lisää vierasta tai omaa pääomaa?

CAG hyödyntää laatimissaan portfolioanalyyseissä sekä klassisia portfolioanalyysimalleja että uusimpia tutkimussuuntauksia. Portfolionanalyysi räätälöidään aina tapauskohtaisesti. CAG:n laatimia portfolioanalyysejä ovat hyödyntäneet päätöksenteossaan useat pörssiyhtiöt, sekä myös pienemmät toimijat useilta eri toimialoilta.

Ota yhteyttä

Heimo Hakamo

Heimo Hakamo

Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8