Taloudellinen mallinnus ja tulevaisuuden skenaariot

Skenaariot ja mallinnus suunnittelun kulmakivinä

Autamme sinua muodostamaan tarkempia taloudellisia ja strategisia suunnitelmia kartoittamalla liiketoimintaasi vaikuttavat tärkeimmät muuttujat. Laadimme herkkyysanalyysejä avainmuuttujilla ja mallinnamme niiden vaikutuksen tuloksentekokykyyn, taserakenteeseen ja liiketoiminnan arvoon.

Liiketoimintasuunnitelman luominen edellyttää näkemystä pitkälle tulevaisuuteen, joka puolestaan tuo mukanaan riskit ja epävarmuuden alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Menestyäkseen yrityksen on pyrittävä ennakoimaan tulevia muutoksia ja luomaan suunnitelmat, joilla niihin reagoidaan mahdollisimman nopeasti.

Skenaariotyöskentely lisää yrityksen reagointikykyä, kun tulevaisuus on epävarma

Liiketoiminnan taloudellinen mallintaminen antaa mahdollisuuden rakentaa erilaisia skenaarioita muuttuvassa tilanteessa ja simuloida eri vaihtoehtojen vaikutus yrityksen kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen sekä tätä kautta kovenantteihin ja reittaukseen sekä yrityksen rahoituskelpoisuuteen.

Taloudellisessa mallintamisessa luodaan teoreettinen esitys (malli) todellisesta taloudellisesta tilanteesta. Tämän matemaattisen mallin tehtävänä on kuvata yksinkertaistetussa muodossa yrityksen ansaintalogiikkaa. Laskelmien tarkoitus on purkaa ja mallintaa liiketoiminta rahamääräiseen muotoon, minkä avulla arvioidaan suunniteltavan liiketoiminnan tai investoinnin realistisuutta ja pienennetään liiketoimintariskiä.

Mallin rakentamisvaiheessa tunnistetaan ne keskeiset muuttujat, joilla on suurin vaikutus taloudellisten tavoitteiden toteutumisen kannalta. Näitä avainmuuttujia käyttäen laaditaan erilaisia skenaarioita, simuloidaan eri skenaarioiden vaikutuksia ja laaditaan herkkyysanalyyseja.

Oli kyse sitten yksittäisen investoinnin tai koko yrityksen kannattavuuden arvioinnista, asiantuntijamme auttavat yritystäsi luomaan systemaattisen skenaarioanalyysin päätöksenteon tueksi.

Ota yhteyttä

Martin Krokfors

Martin Krokfors

Partneri
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8