Julkisen sektorin rahoitus

Päivitetty 3.2.2021

Julkisen sektorin rahoitukseen kuuluu

  • Avustukset
  • Lainat ja takaukset
  • Pääomasijoitukset
  • EU-rahoitus

Avustuksilla tuetaan erityisesti kasvua ja kansainvälistymistä

Suomessa suoria avustuksia yrityksille myöntävät pääasiassa Business Finland (entinen Tekes) sekä paikalliset ELY-keskukset.

Avustuksia myönnetään useiden eri rahoitusohjelmien kautta, jotka on suunniteltu vastaamaan yrityksen eri kasvuvaiheiden tarpeisiin. Avustuksia myönnetään niin mikro-, pk-, midcap- kuin suuryrityksillekin.

Avustukset ovat erityisen tärkeitä alkuvaiheen yrityksille, joille kasvun rahoittaminen lainarahalla on haastavaa puutteellisten vakuuksien vuoksi. Oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa haasteen luo puolestaan alhainen yritysarvo.

Avustuksilla tavoitellaan tyypillisesti yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, joita tuetaan erilaisilla kasvu-, tutkimus-, selvitys-, kehitys- ja pilotointiprojekteilla. Avustusta voi, rahoitusohjelmasta riippuen, käyttää ostopalveluihin ja/tai yrityksen henkilöstöstä koostuvan projektitiimin palkkoihin. Yleisluontoisten avustusten ohella avustusta on saatavilla myös useisiin spesifioituihin hankkeisiin, esimerkkinä laivanrakennuksen innovaatiotuki.

Vuonna 2019 Business Finland myönsi avustuksia vajaa 300 miljoonaa euroa. Myönnettyjen avustuksien enemmistö (57 %) oli kooltaan pieniä, alle 10 000 euron arvoisia avustuksia. Avustuksien suuruus voi kuitenkin tapauskohtaisesti venyä jopa useisiin miljooniin euroihin. Vuonna 2019 myönnetyistä avustuksista 13 % oli suuruudeltaan yli 100 000 euroa.

Ely-keskukset myöntävät yritysten kehittämis- ja investointiavustuksia. Ely-keskuksien osalta myönnettävät instrumentit ja niiden ehdot vaihtelevat merkittävästi alueittain ja oman alueen voimassa olevat rahoituslinjaukset kannattaa tarkistaa Ely-keskusten nettisivuilta.

Avustuksien myöntäminen edellyttää myös yrityksen omaa panosta projektiin

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on tyypillisesti yrityksen osallistuminen projektikustannuksiin omarahoitusosuudella, tarkoituksena varmistaa yrityksen sitoutuminen hankkeeseen. Suorilla avustuksilla voi tapauskohtaisesti kattaa projektin kokonaiskustannuksista 50-75 %, loppuosan jäädessä yrityksen maksettavaksi.

Rahoituskierroksien yhteydessä kannattaisikin tehdä kartoitus haettavissa olevasta julkisesta tuesta, sillä rahoituskierroksella nostettavilla varoilla voidaan usein täyttää tukien vaatima omarahoitusosuus.

Rahoitusohjelmat asettavat tyypillisesti hakukelpoisuudelle myös muita vaatimuksia ja rajoituksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi yrityksen suuruusluokkaan, ikään tai toimialaan. Rahoituspäätöksissä voi olla kuitenkin harkinnanvaraisuutta ja joustovaraa, jolloin yksittäisen rahoitusinstrumentin sopivuuden arvioimiseksi on aina suositeltavaa olla yhteydessä rahoittajan omaan rahoitusneuvontaan. Myös osa rahoitusehdoista voi olla tapauskohtaisesti neuvoteltavissa.

Avustuksilla voi rahoittaa myös CAG:n asiantuntijapalveluita

Teemme useita yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tukevia selvitystöitä, joiden toteuttamiseen on mahdollista saada myös julkista tukea. Tällaisiin projekteihin voivat lukeutua esimerkiksi erilaiset taloudelliset analyysit, hankeselvitykset, markkinatutkimukset sekä kasvu- ja kansainvälistymisstrategiat.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin selvitämme, onko projektiin saatavilla julkista tukea. Tuemme sinua myös hakemuksen tekemisessä ja hakuprosessissa.

Julkisen sektorin lainat ja takaukset voivat auttaa tilanteissa, joissa vapailta markkinoilta ei ole rahoitusta saatavilla

Julkisista tahoista lainoja yrityksille myöntävät pääsääntöisesti Business Finland ja valtion erityisrahoituslaitos Finnvera, joka on lainojen lisäksi erikoistunut myös takauksiin ja vientitoiminnan rahoittamiseen.

Finnveran ja Business Finlandin lainoilla ja takauksilla voidaan rahoittaa esimerkiksi investointeja, käyttöpääomaa, kasvua, kansainvälistymistä, yritysjärjestelyitä, tutkimusta, kehitystä ja pilotointia.

Pankkien luotonannon pohjautuessa pitkälti vakuuksiin, edellä mainittujen tahojen rahoituspäätös perustuu yrityksen menestysmahdollisuuksien arviointiin, jolloin ne voivat ottaa pankkeja suuremman vakuusriskin. Finnveran ja Business Finlandin rahoitus voi siis soveltua yrityksille, joille perinteisen pankkirahoituksen saaminen on haastavaa. Julkisen sektorin ei ole tarkoitus kilpailla pankkien kanssa rahoittajana, vaan täydentää yritysrahoituksen markkinoita väliaikaisesti.

Esimerkkinä toimii Finnveran pk-takaus, jonka avulla kasvuhakuiset pk-yritykset voivat hakea pankista lainaa käyttöpääoma-, investointi- ja tuotekehitystarpeisiin. Pk-takausta haetaan pankin kautta Finnverasta enintään 150 000 euron lainalle ja sillä saa takauksen 80 prosentille lainan määrästä. Muista Finnveran takauksista poiketen pk-takaus on täysin vakuudeton, eikä se edellytä yritykseltä vastavakuutta. Pk-takaus soveltuu yrityksille, joilla ei ole tarvittavia vakuuksia pankkilainaa varten tai jotka haluavat säästää vakuusmassaansa tulevaisuuden rahoitustarpeita varten.

Osassa Business Finlandin rahoitusohjelmista laina voi puolestaan olla osittain muutettavissa avustuksesi, mikäli esimerkiksi kehitysprojektin katsotaan epäonnistuvan eivätkä sen tulokset ole hyödynnettävissä liiketoiminnassa.

Vuonna 2019 Finnvera myönsi pk- ja midcap-yrityksille lainoja ja kotimaan takauksia noin 0,8 miljardia euroa, keskimääräisen yrityskohtaisen rahoituksen ollessa noin 134 000 euroa. Business Finland myönsi lainoja noin 160 milj. euroa, keskimääräisen yrityskohtaisen lainan ollessa noin 520 000 euroa.

Kuten avustukset, myös julkisen sektorin myöntämät lainat ja takaukset harvoin kattavat koko projektin toteuttamiseen vaadittavaa rahoitusta, jolloin ne toimivat osana muiden rahoittajien kanssa solmittavaa kokonaisrahoitusratkaisua. Yrityksen sitouttamiseksi projektiin voi julkinen taho vaatia myös omarahoitusosuutta.

Laina- ja takausehdot, kuten rahoituksen suuruus, hinta ja vakuudet, vaihtelevat rahoitusohjelmasta riippuen ja määritellään usein myös tapauskohtaisesti.

Pääomasijoitustoimintaa harjoittava Tesi on markkinaehtoinen toimija

Suomen Teollisuussijoitus Oy eli Tesi on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö.

Tesi sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti, eli samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin kuin yksityiset sijoittajat. Tesin tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen sekä uudistuvan yritystoiminnan ja talouden kasvun edistäminen.

EU tarjoaa rahoitusta erityisesti korkean innovaation yrityksille

EU:n rahoitusinstrumenteista voi lukea täältä.

Verrattuna EU-instrumentteihin, kotimaan instrumenttien etuna on tyypillisesti lyhyemmät ja yksinkertaisemmat hakuprosessit yhdistettynä korkeaan läpimenoprosenttiin. Vuonna 2019 Business Finlandin rahoitushakemuksista noin 70 %:ia sai myönteisen rahoituspäätöksen. Finnveralla läpimenoprosentti oli jopa hieman tätä korkeampi, noin 80 %.

Kiinnostuitko julkisesta rahoituksesta?

Autamme mielellämme julkiseen rahoitukseen liittyvässä neuvonnassa, eri instrumenttien sopivuuden arvioimisessa ja kokonaisrahoitusratkaisun luomisessa, jossa rahoittajina voi olla julkiset tahot, EU, pankit, pääomasijoittajat sekä yksityissijoittajat.

Julkista tukea voi myös käyttää CAG:n asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin selvitämme, onko projektiin saatavilla julkista tukea. Tuemme sinua myös hakemuksen tekemisessä ja hakuprosessissa.

Ota yhteyttä

Ville Puustinen

Ville Puustinen

Senior Advisor
etunimi.sukunimi@cag.fi

Corporate Advisor Group Oy

Puhelin 09 476 4600
Sähköposti info@cag.fi
Osoite Rikhardinkatu 2
00130 Helsinki
Postiosoite Corporate Advisor Group Oy
PL 176 FI-00101 Helsinki
Y-tunnus: 1016430-8